KOMPETENS

Vi satsar på rätt kompetens på rätt plats

Vi ser till helheten
Vi utgår från individen

KVALITET

Vi arbetar för att skapa långsiktiga relationer

Vi arbetar med att hitta lösningar  och är anpassningsbara
Vi gör alltid vårt bästa utifrån de förutsättningar som råder
Vi arbetar ständigt med förbättringar
Vi är öppna för nya ideer och förslag

RESPEKT

Vi utgår från människors lika värde

Vi  respekterar alla  våra medmänniskor
Vi  följer fattade beslut, samtidigt som vi välkomnar nya idéer och förslag
Vi  skiljer inte på våra medmänniskor oavsett förutsättningar eller olikheter

FÖRTROENDE

Vi arbetar för att skapa långsiktiga relationer

Vi är ärliga
Vi fattar välgrundade beslut
Vi ger bara löften vi kan hålla

Våra Värdegrunder

Lergöken Assistans är registrerad på socialstyrelsen och har F-skattesedel Lergöken Assistans ansvar regleras av lagar och författningar och de insatser som ges är mångskiftande och varierande.

Verksamheten riktar sig till människor i olika åldrar alla med skiftande behov.

Meningen med att tillhöra Lergöken Assistans är gemenskapen och samhörigheten med andra och att man skall hjälpas åt.

Etik kommer från det grekiska ordet Ethos som betyder seder och bruk. Etik kan även kallas för sedelära och handlar om vad som är rätt och fel, gott och ont.

Bemötande, etik och värdegrund handlar om ett samspel mellan människor och den inställning som personer har till varandra och hur det kommer till uttryck i tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck, tonfall etc. Inom äldreomsorgen har människosyn och bemötande en avgörande betydelse för omsorgens kvalitet

Behovet förändras också i takt med att samhället runt omkring oss och därmed även människors behov förändras.

De krav och förväntningar som vilar på verksamheten är stora och mångfacetterade.

Våra kunder och personalen är spridd runt om inom och strax utanför Ängelholms kommun.

Det är dessa medarbetare som i vardagen ska möta alla de krav och förväntningar som ställs på verksamheten.
Många gånger utan att det finns svar på de problem som man ställs inför eller färdiga handlingsalternativ för de uppgifter som måste göras.

Under sådana förhållanden är det viktigt att alla i organisationen strävar mot samma mål och att alla har ett gemensamt synsätt.

Det är Lergöken Assistans ambition att denna skrift skall utgöra underlag för en gemensam värdegrund till ledning i vårt arbete.

För att vår gemensamma värdegrund skall komma till uttryck i den dagliga verksamheten är det viktigt att vi i alla sammanhang tar tillfället i akt att reflektera över innehållet i detta dokument, vad det står för, och på vilket sätt det får konsekvenser för våra ställningstaganden och för vårt handlande i mötet med assistenter och de kunder som erhåller våra tjänster.

Verksamheten skall vara grundad för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

Vi skall:
• Bygga en trygg framtid för kunderna/klienterna och assistenterna.
• Sprida ett positivt ryckte om Lergöken Assistans genom media/hemsida.
• Öka trivseln och att det skall vara roligt att jobba inom Lergöken Assistans.
• Förbättra gemenskapen för kunder och assistenter.
• Förbättra trygghet och sysselsättning.
• Att i framtiden anskaffa en samlingslokal för Lergöken Assistans medlemmar och assistenter.
• Vision om att bygga upp en fond där medlemmar inom Lergöken Assistans kan söka bidrag för exempelvis hjälpmedel eller till rekreationsresa.
• Med respekt för den enskilde erbjuda omsorg och vård som skapar trygghet och meningsfullhet.
• Tryggare avgång för dom assistenter som Lergöken Assistans inte kan bereda plats till och som blir uppsagda på grund av Kunds bortfall.
• Stärka Lergökens Assistans genom att ta emot fler medlemmar.
• Alla medlemmar skall erbjudas en individuell planering.

Vi har som utgångspunkt i mötet med andra att:

• Varje människa har rättighet och vilja att ta eget ansvar för sitt liv.
• Varje människa är eller vill vara aktiv och har någon förmåga som är unik.
• Varje människa är unik och har behov – känslomässiga, fysiska och existentiella – som man vill tillgodose individuellt utifrån en helhet, som skänker mening och sammanhang.
• Varje människa har en vilja att vara självständig – med möjlighet till egna val – i samspel med andra människor.
• Arbeta för att motarbeta mobbing och sexuella eller andra trakasserier på arbetsplatsen.
• Etik och moral.

 • Vår uppgift är att med utgångspunkt i vår grundsyn och en helhetssyn ge den omsorg och vård den enskilde behöver och enligt lag har rätt till.
 • Våra insatser skall ges på ett sätt som stärker förmåga och oberoende och som skapar och bibehåller trygghet, kontinuitet och meningsfullhet.
 • Vi ger omsorg och vård på den enskildes villkor och med respekt för den enskildes möjligheter till en oförändrad livs kvallite och ett oförändrat levnadssätt i övrigt.
 • Genom ett förebyggande arbete, i samverkan med myndigheter, ideella organisationer och enskilda, skall vi förbättra livs kvallite.
 • Vårt mål är att alla eller dom flesta vill vara med i vårt assistansbolag på grund av bra jobb mot klient och bra personalfrämjande åtgärder.
 • Människors behov och förväntningar på samhällets insatser förändras i allt snabbare takt.
 • Lagstiftningen ställer stora krav på de insatser som kan och skall ges genom personlig assistans.Genom vår vision och vår verksamhetsidé skall vi sätta ribban högt för vad vi vill åstadkomma.
 • Detta samtidigt som det ekonomiska utrymmet inte växer i samma takt.
 • Detta innebär att vi själva, vår verksamhet, vår organisation, och vårt arbetssätt måste utvecklas för att möta de ökade krav detta ställer.
 • På de följande sidorna har Lergöken Assistans angivet ett antal områden som måste bli föremål för utveckling för att vi skall kunna nå våra uppsatta mål.

Egna värdegrunder

 • Den största resursen inom organisationen är vi själva.
 • Var och en har ett ansvar att utveckla sig delta på utbildningar som arrangeras.
 • Var och en har ett ansvar att hjälpa till att utveckla verksamheten och de insatser vi ger.
 • För att nå dessa mål måste vi våga tänka i nya banor och pröva nya sätt att arbeta.
 • Allt för att utveckla verksamheten till gagn för de medlemmar som har valt Lergöken Assistans och som har rätt till våra insatser.
 • Vägen till målet når vi genom att skapa trygghet, självförtroende och förtroende för andra.
 • Den vägen når vi genom kunskap, erfarenhet och känsla av sammanhang.
 • Vårt arbete består i första hand av att ge rätt insatser till den enskilde.
 • Människors behov förändras såväl till art som till omfattning över tiden.
 • Det ställer stora krav på vår anpassningsförmåga och flexibilitet.
 • Det ställer också stora krav på att vi möter den enskilde med respekt och slår vakt om integritet och kontinuitet.
 • För att möta de krav som ställs är det viktigt att ansvar och befogenheter är tydligt formulerade mellan olika nivåer inom organisationen.
 • Det uppnås genom en struktur som är tydlig och rätlinjig, där besluten tas nära verksamheten ute i grupperna tillsammans med medlemmarna.
 • Enligt LSS lagstiftningen skall de insatser den enskilde har rätt att få, ges så långt det är möjligt, i den enskildes eget hem.
 • Detta oberoende av hur och var den enskilde är bosatt.
 • Det innebär att Lergöken Assistans är basen för vår verksamhet.
 • Insatserna skall vara individuellt utformade och behovsanpassade.
 • De skall ges med samma kvalitet oavsett var den enskilde befinner sig.
 • Olika stöd- och specialistfunktioner skall vara organiserade utifrån samverkan i team med varandra och i Lergöken Assistans basverksamhet.
 • För att skapa och utveckla ett gemensamt synsätt måste organisationens planering vara tillräckligt lättförstådd och utförligt beskriven så att ledning, personal och medlem skall ha möjlighet att skapa bra relationer.
 • Våra omvärlds utformning har stor betydelse när det gäller hjälpbehovet.
  Det är inte sjukdomen som gör mitt handikapp utan omgivningens brist på framkomlighet.

Olika orsaker som kan minska självständigheten är:

 • Bostäder med låg standard kan och bidra till ett ökat behov av insatser.
 • Omöjligt att ta sig in i en affär på grund av höga trappor.
 • En förutsättning är att samhället medverkar aktivt till att tillgängligheten och standarden på våra bostäder och yttre miljö förändras och motsvarar ställda krav.
 • Vår delaktighet i samhällslivet är beroende av i vilken utsträckning vi kan nå samhällets olika institutioner.
 • Förutsättningar är tillgänglighet på alla områden och möjlighet till goda kommunikationer.

Samverkan skall utvecklas såväl inom som mellan verksamhetens olika grupper.

Det innebär att var och en skall vara beredd att fullgöra annans ansvar och hjälpa varandra.

Att vara med i Lergöken Assistans är ett självständigt val vilket innebär att man som medlem har ett ansvar att ställa upp för varandra det är detta som gör företaget starkt.

En förutsättning är att det egna ansvaret är tydligt formulerat, accepterat och fastställt.

Ledningen och kunderna samt assistenterna har ett ansvar att bemöta varandra på ett sunt och respektfullt sätt.

Samverkan med andra myndigheter skall utvecklas och fördjupas.
När Lergöken Assistans och andra myndigheter har likartade och/eller kompletterande ansvar, måste samverkan fungera så att medlemmarna inte hamnar mellan i kläm.

Ideella organisationer och enskilda verkar många gånger på ett sätt som ligger nära kommunerna.

Det är i allas intressen att utveckla dessa initiativ utan att för den skull avhända sig verksamhetens ansvar.

 • Det förebyggande arbetet skall vara ett naturligt inslag i det direkta assistansarbetet.
 • Alla medlemmar skall ha möjlighet till meningsfulla aktiviteter.
 • De rehabiliterande och habiliterande insatserna är prioriterade i allt assistansarbete som ett naturligt inslag i livets aktiviteter.
 • Faktorer som otrygghet, ensamhet och passivisering, påverkar ofta assistansbehovens omfattning därför är det viktigt att skapa mötesplatser, där frivilliga enskilda och Lergöken Assistans spelar en stor roll.
 • Det förebyggande arbetet skall vara ett naturligt inslag i det direkta assistansarbetet.
 • Alla medlemmar skall ha möjlighet till meningsfulla aktiviteter.
 • De rehabiliterande och habiliterande insatserna är prioriterade i allt assistansarbete som ett naturligt inslag i livets aktiviteter.
 • Faktorer som otrygghet, ensamhet och passivisering, påverkar ofta assistansbehovens omfattning därför är det viktigt att skapa mötesplatser, där frivilliga enskilda och Lergöken Assistans spelar en stor roll.