Socialstyrelsen - Lergöken Assistans AB

Avdelningen för regler och tillstånd
Enheten för socialtjänsttillstånd

BESLUT     2012-07-02
Dnr 6.3.1-12311/2011
Lergöken Assistans AB
Körsbärsvägen 30
262 65  Ängelholm

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Socialstyrelsens beslut

Socialstyrelsen bifaller Lergöken Assistans AB:s ansökan om tillstånd enligt 23 § LSS att bedriva enskild verksamhet i fonn av personlig assistans enligt9 § 2 p. LSS.
Beslutet gäller med de förutsättningar som framgår nedan samt av bifogat tillståndsbevis.

Tillståndet gäller från och med dagens datum tills vidare.

Bakgrund:

Från och med den 1 januari 2011 är samtliga verksamheter med personlig assistans enligt LSS tillståndspliktiga.

Redovisning av ansökan:

Lergöken Assistans AB ansöker om tillstånd enligt 23 § LSS att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt ’9 § 2 p. LSS.
Verksamheten har startats före den l januari 2011 och betraktas därmed som pågående.

Huvudmannens organisation

Lergöken Assistans AB, org.nr, 556821-2525, Körsbärsvägen 30,26265
Ängelholm ägs av Björn Steen, Jan-Erik Andersson och Martina Cherven.
Styrelsen utgörs av Björn Steen, Martina Cherven och Jan-Erik Andersson.
Björn Steen är verkställande direktör.

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
www.socialstyrelsen.se

Telefon 075-247 2000
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Fax: 0752 – 47 32 52
Org. nr: 202100-0555
Plusgiro 15616-5